TÜZÜĞÜMÜZ

about

TÜZÜĞÜMÜZ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1- Derneğin Adı: “BODRUM SKAL KULÜBÜ DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi BODRUM’dur. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI
Madde 2- Dernek,
1. Tüm turizm faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak, turizmle ilgili çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları desteklemek.
2. Turizmin kalkınmasına yardım ve teşvik etmek için turizmle ilgili özel ve tüzel kişiliğe haiz kuruluş, müessese ve teşekkülleri bir araya getirmek, işbirliği yapmak ve bu konularda her türlü faaliyette bulunmak.
3. Turizm sektöründe çalışan işletmelerin sahip, müdür ve yetkilileri arasında dostluk ve işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.
4. Turizm hareketleri ve faaliyetleri sayesinde ülkesel ve uluslararası ilişkilerde karşılıklı anlayış ve iyi niyeti özendirici çalışmalarda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için milli egemenliğin, laik ve demokratik cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması prensiplerinden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi esastır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE YÖNTEMLERİ
Madde 3- Dernek,
1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yayın yapmak,
4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin   5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli, yemeksiz toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
15. Türkiye’deki diğer SKAL dernekleri ile ilişki kurmak veya işbirliği yapmak,
16. Turizm ile ilgili kongre, konferans ve toplantılara temsilci göndermek,
17. İhtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile “özel hükümler” hazırlamak

DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Madde 4- Dernek, Sosyal ve Turizm alanında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA KOŞULLARI
Madde 5- Dernek üyeliğine kabul edilmek için:
• Oturma ve çalışma yeri dernek faaliyet alanı içinde olmak,
• Medeni haklarını kullanmaya yetkili olmak,
• Taksirli suçların dışında, bir yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış veya kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak,
• Dernekler kanununa göre yasaklanan dernekleri kurmak veya yönetmek suçlarından kesin olarak hüküm giymemiş olmak,
• Mesleği icabı seyahat ve turizm ile ilgili iş alanlarında bilfiil çalışmak, bu gibi kuruluşlarda sahip, müdür veya yetkili temsilci olmak veya böyle bir kuruluşta yönetici veya sorumlu göreve haiz bulunmak,
• Çalışmaları ile ilgili temayüz etmiş olmak,
• Çevresinde iyi huylu ve sağlam karakterli olarak tanınmış bulunmak, saygınlığı olması gerekir. Yabancı gerçek kişilerin faal üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

ÜYELİK TÜRLERİ
Madde 6- Üyelik faal ve onursal olmak üzere iki türlüdür.
a) Faal Üyeler
İşbu tüzüğün 4. maddesindeki nitelikleri taşıması nedeniyle derneğe üye kaydedilmiş ve üyeliğin bütün hak ve sorumluluklarına sahip olan kişilerdir.
b) Onursal Üyeler
İyi karakter sahibi ve mesleki itibari olan, derneğin amaçlarına ulaşması için yardım ve yararı dokunmuş, yurt içinde veya dışında turizme yaptıkları üstün hizmetleri nedeni ile temayüz etmiş kişilerdir.
Onursal üyeler, faal üyeler arasından seçilebilir. Seçim, yönetim kurulunun kararı ve genel kurulun onayı ile gerçekleşir. Onursal üyelerin genel kurulda seçme ve seçilme hakkı yoktur. Onursal üyeler aidat ödemezler. Yabancı uyruklu onursal üyeden oturma izni istenmez.

DERNEĞE ÜYE ALINMASI
Madde 7- Faal üyelik talepleri 3. maddede yazılı koşullara haiz bir kimsenin yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunması ve en az 2 (iki) yıllık faal iki üyenin yazılı desteği (kefaleti) ile yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.
Talep yönetim kurulunca uygun görülürse, konu faal üyelere yazı ile duyurulur. On beş gün içerisinde faal üyelerin en az onda birinin yazılı itirazına uğrayan talep yönetim kurulunca reddedilir.
Üyelik için başvurular dernek başkanlığına yapılır ve yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğin kabulü ve reddi şeklinde karara bağlanır. Yeni üye olacak adaya itirazda bulunan faal üyeler itiraz nedenlerini bildirmeye mecbur değildir. Talepleri reddedilen adaylar, bu reddedilme dolayısı ile yönetim kurulu ve herhangi bir üye hakkında herhangi bir hak ve iddiada bulunamaz.
Her aday kendisine verilen başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurur. Başvuru formu alınan ve üyelerin itirazına uğramayan kişinin üyeliği, yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin kabul oyu ile gerçekleşir. Üyeliğin reddedilmesi halinde yönetim kurulu bir neden göstermeğe mecbur değildir. Yönetim kurulunca reddedilen bir başvuru, ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra yalnız bir kere daha olmak üzere yeniden oylanabilir. Yönetim kurulundaki bu oylama gizli yapılır.
Derneğe giriş, derneğin giriş anında yürürlükte bulunan tüzük ve kurallarının da kabulü demektir ve üyelik giriş ve aidat ücretlerinin ödenmesinden sonra geçerli hale gelir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 8- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını belirtilen süre içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Derneğin aleyhine çalışmak,
6. Bir takvim yılı içerisinde yönetim kurulunca tertiplenmiş, dernekle ilgili 4 (dört) toplantıya üst üste ve mazeretsiz olarak katılmamak,
7. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye yönetim kurulunun üçte iki kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar kesindir.
Aidatını ödememekten dolayı dernekten çıkartılan bir üye, birikmiş borcunu defaten öderse, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile üyelik sıfatını tekrar kazanabilir.

ÜYELERİN TRANSFERİ
Madde 10- Başka bir SKAL derneğinin en az iki yıldır faal üyesi iken, turizm ile ilgili iş yeri ve ikametgâhını Bodrum’a nakleden bir kimsenin, üyesi olduğu SKAL derneğinden bu konuyu belirleyen ve mali sorumluluklarını yerine getirdiğini içeren bir yazı ile başvuruda bulunması halinde yönetim kurulu kararı ile derneğe faal üye kaydedilir. Bu statüde transfer olan üyelerden ayrıca giriş aidatı alınmaz.

ÜYELİK HAKLARI
Madde 11- Dernek faal üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelerin bu haklardan istifade edebilmesi için aidat borcu bulunmaması gereklidir.

GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT
Madde 12- Derneğe kabul edilen her faal üye, miktarı yönetim kurulunca saptanan ve genel kurul tarafından onaylanan bir giriş aidatını ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür.
Muntazam toplantılardaki yemek ücretleri ile düzenlenecek diğer sosyal faaliyet masrafları da yönetim kurulunun saptayacağı şekilde üyelerce ayrıca karşılanır. Dernek üyeliğine kabul edilenler yönetim kurulunun belirleyeceği süre içinde giriş aidatını ve yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür.
Derneğin faal üyeleri yıllık aidatlarını en geç Şubat ayı sonuna kadar veya yönetim kurulunca tespit edilecek şekilde öderler.
Ödemelerin öngörülen süre içerisinde yapılmaması halinde, bu üyelere yazılı tebligatta bulunulur.
Tebligata rağmen bir ay içerisinde aidatını ve tahakkuk edecek yasal gecikme tazminatını ödemeyen üyelerin kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.

DERNEK ORGANLARI
Madde 13- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu

GENEL KURUL
Madde 14- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

TOPLANTIYA ÇAĞRI
Madde 15- Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir OCAK ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ
Madde 16- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ
Madde 17- Genel kurul toplantıları yönetim kurulunun belirlediği yerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ, KARARLAR VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 18- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri GİZLİ oylama ile diğer konulardaki kararlar ise AÇIK olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Seçimlerde bazı adayların oylarının eşit olması halinde öncelikle üyelik yaşının büyüklüğüne bakılır. Üyelik yaşı büyük olan kazanmış sayılır. Bununda eşit olması halinde adaylar arasında kura çekilir.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve denetim ve yönetim kurulunun ibrası,
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10. Derneğin vakıf kurması,
11. Derneğin fesih edilmesi,
12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 20- Yönetim Kurulu, 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, 2 (iki) başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 21- Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
5. Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu ve Skal International genel kurulları için derneği temsilen başkan haricindeki diğer dernek temsilcisini belirlemek
6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak
7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak
9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
12. Ana tüzük ve yasaların verdiği görevleri yapmak, yetkileri kullanmak

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 22- Dernek başkanı
1. Yönetim Kurulundan alacağı yetki çerçevesinde derneği temsil eder.
2. Dernek amaçlarının ve çalışma programının gerçekleşmesinde etkin olur ve önderlik yapar.
3. Dernek üyeleri arasında dostluk ve arkadaşlığı özendirir.
4. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini saptar ve yönetim kurulu üyelerini toplantıya davet eder.
5. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve çalışmaları yönetir.
6. Gerekli gördüğünde genel kurulun toplanması için yönetim kurulunu harekete geçirir.
7. Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu ve Skal International genel kurulları için derneği temsilci olarak temsil eder ve derneği adına oy kullanır.

BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
Madde 23- Eş başkan yardımcıları en fazla iki kişidir. Yönetim kurulu başkanı tarafından kendilerine delege edilen görevleri yerine getirir. Protokolde yönetim kurulu başkanından hemen sonra gelir ve yönetim kurulu başkanının mücbir sebeple toplantıya katılamadığı veya gerekli durumlarda başkanın görevlendireceği bir eş başkan yönetim kurulu başkanına vekâlet eder. Bu durumlarda yönetim kurulu başkanının tüm yetkilerine sahiptir. Yönetim kurulu başkanının istifası veya mücbir sebeple görevden ayrılması halinde yedek üye listesindeki sıraya göre davet edilen yedek üyenin yönetim kurulu üyesi olmasından sonra dernek yönetim kurulu, dernek yönetim kurulu başkanı tespiti için yönetim kurulu başkan yardımcıları arasında bir hafta içinde seçim yapar. Seçimlerde eşit oy çıkması halinde kuraya başvurulabilir. Seçilen başkana başkanlık beratı törenle verilir. Dernekler masası, Federasyon ve Skal International yetkili kurullarına başkan olarak bildirimi yapılır.

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ
Madde 24- Dernek genel sekreterinin görevleri
1. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları karar defterine yazar ve toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine imzalatır.
2. Yönetim Kurulu toplantılarının başkan tarafından tespit edilen gün, yer ve zamanını diğer yönetim kurulu üyelerine duyurur.
3. Tüm yazışmaları hazırlar ve gönderir.
4. Yeni üye başvurularını alır.
5. Derneğin başka kuruluşlarla ilişkilerini düzenler.
6. Yönetim kurulunun onayından geçen genel kurula sunulacak çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlar.
7. Üyelerin kimlik kartlarının verilmesini sağlar.

SAYMANIN GÖREVLERİ
Madde 25- Dernek saymanının görevleri
1. Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve genel kurul tarafından tespit edilen giriş aidatını yeni üyelerden tahsil eder.
2. Üyelik aidatını toplar.
3. Derneğin yöntem ve kurallarına uygun olarak derneğin bütçesini yönetir.
4. Genel kurulun onayı ile yönetim kurulu tarafından dernekle ilgili masrafları öder.
5. Genel kurula sunulacak hesap durumunu hazırlar.
6. Derneğe ait tüm fatura, makbuz ve buna benzer tüm mali matbuatı muhafaza eder.
7. Dernekler kanunu çerçevesinde belirtilen makbuz ve buna benzer tüm mali matbuatı hazırlar.
8. Derneğe ilişkin tahsilat ve ödemeleri makbuz ve/veya fatura karşılığı yapar.
DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Madde 26- Denetim Kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 27- Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 28- Yönetim kurulu başkanının veya genel sekreterinin veya iki yönetim kurulu üyesinin isteği ile en az ayda bir kere toplanır. Toplantıda karar alınabilmesi için, üyelerin en az dördünün hazır bulunması zorunludur. Kararlar oy çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde, başkanın oy verdiği tarafın kararı kabul edilir. Her yönetim kurulu üyesinin gizli oylama isteme hakkı vardır.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen, özürlü olsa dahi dönem içerisinde altı toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan çekilmiş sayılır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 29- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1. Dernek üyelerinin giriş ve yıllık üye aidatı,
2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7. Diğer gelirler,

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESASLARI
Madde 30- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak derneğin yıllık brüt gelirinin her sene tespit edilen miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde tespit edilen miktarın altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ
Madde 31- Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde 32- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

DEFTERLERİN TASDİKİ
Madde 33- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ
Madde 34- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. ( EK-16 )

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Madde 35- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” (EK-17) ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir. (EK-13)
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” (EK-14) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” (EK-15) ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ
Madde 36- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (EK-17) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ
Madde 37- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ (EK-19) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ
Madde 38- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ
Madde 39- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” (EK-21) dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahalli mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 40- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” (EK-3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: Genel kurul sonuç bildirimine;
a. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
2. Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni (EK-26) doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” (EK-4) iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
4. Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim
derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne (EK-23) eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
5. Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” (EK-24) genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” (EK-25) doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN HARCAMALARI
Madde 41- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir.
Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya dernek banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı dernekler mevzuatında belirtilen miktarı geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 42- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 43- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile 1000,00-TL kadar borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Madde 44- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması AÇIK olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ
Madde 45- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması AÇIK olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ
Madde 46- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde BODRUM SKAL KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bağlı bulunduğu ulusal üst kuruluşa (Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonuna) devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 47- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

KURUCU ÜYELER
Madde 49- Dernek aşağıda adı, soyadı, meslek ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Bodrum Kaymakamlık makamına 05.12.1991 tarihinde yapılan başvuru ile kurulmuştur.
ADI VE SOYADI İŞYERİ / EV ADRESİ MESLEĞİ / TABİYETİ
Mümtaz GÖZTEPE Manastır Hotel(Kumbahçe Mah.) / Manastır Hotel(Kumbahçe Mah.) TURİZM / T.C.
İ.Atilla KARABURÇAK Azka Hotel(Bardakçı Koyu) / Azka Hotel(Bardakçı Koyu) TURİZM / T.C.
Bertan BAŞAK (VEFAT) Samara Hotel(Kaynar Mevkii) / Samara Hotel(Kaynar Mevkii) TURİZM / T.C.
İ.Gürkan ERERTEM (VEFAT) Pupa Yachting(Firkateyn Sk.1) / Firkateyn Sok.27 TURİZM / T.C.
Necip DAMAR Myndos Hotel(Eskiçeşme Mah.) / Myndos Hotel(Eskiçeşme Mah) TURİZM / T.C.
Asil UZDİL Charm Hotel(Bardakçı Koyu) ( Eskiçeşme Mah.Ayazesendemir Sk.10) TURİZM / T.C.
Alpaslan IŞIK T.M.T Hotel(Kumbahçe Mah.) / T.M.T Hotel(Kumbahçe Mah.) TURİZM / T.C.
Oktay ALPİN (VEFAT) Tour Alpin Sey.Ac.(A.Esendemir Sk. 8) / Tour Alpin(A.Esendemir Sk.8) TURİZM / T.C.

MEVCUT YÖNETİM KURULU
Mesut DURATEYMUR - BAŞKAN
Hakan GÜRSOY - AS BAŞKAN
Yiğit GİRGİN - GENEL SEKRETER
Hasan Hüseyin FINDIK - SAYMAN
Dilşat ALKAN - ÜYE / (PR ve SOSYAL MEDYADAN SORUMLU)
Barbaros GÜNEŞ - ÜYE / (DENİZCİLİK YATÇILIKTAN ve TURSAB SORUMLU)
Sinan DURUKAN - ÜYE / (ÜYE GELİŞTİRME)